จองสุกรจบทดสอบ (16)

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 

เรื่องการให้บริการจองพันธุ์สุกร 

เพื่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกาในสุกร (ASF) ศูนย์จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ต้องการจองสุกร ติดต่อประสานงานกับทางศูนย์ ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ดังต่อไปนี้...

สแกน QR-Code เพื่อ แอด Line SRDC

SRDC-PR

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร