บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

นายกมล ฉวีวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ  รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
รอรูป
นางจันทกานต์ แสวงมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิวัฒน์ กัลยาลัง นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นางสาววิไลวรรณ แทนธานี นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นางกฤษณา กัลยาลัง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน
นายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางสาวสิริมิตร ภัควิศัลย์ศยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รอรูปอนามิกา
รอรูปจงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
---
---
---