บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ข้าราชการ

นายกมล ฉวีวรรณ
นายกมล ฉวีวรรณ

นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

Dewey Hall

นางจันทกานต์ แสวงมี

เจ้าพนักงาน ธุรการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Dewey Hall

นายวิวัฒน์ กัลยาลัง

นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางกฤษณา กัลยาลัง

เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายผสมเทียม

Dewey Hall

นางสาวสิริมิตร ภัควิศัลย์ศยา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

Dewey Hall

นายธนากร ประสมศรี

เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายสุขภาพ

Dewey Hall

นายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์

นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นางสาวอนามิกา บุรณะผาย

นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายอาหารสัตว์

Dewey Hall

นางสาวจงรัตน์ ภูมิโคกรัตน์

นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

ลูกจ้างประจำ

Dewey Hall
นายไซอู๋ เทพแสง

พนักงานการเกษตร1

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายสาคร พุ่มจันทร์

พนักงานการเกษตร ส 1

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นายณรงค์ กระจายศรี

พนักงานธุรการ ส 3

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นายพงษ์วิบูลย์ กระจายศรี

พนักงานธุรการ ส 2

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายสบาย ซังบุษบา

พนักงานพัสดุ ส 3

ฝ่ายพัสดุ

Dewey Hall

นายประสิทธิ์ พ่วงโสม 

พนักงานพิมพ์ ส 2

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นายปราโมทย์ ทิวกุลสัมพันธ์ 

พนักงานการเกษตร ส 2

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นายสันติ สุทธิประเสริฐ 

ช่างงเครื่องยนต์ ช 3

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Dewey Hall

นายพัดพงษ์ ลาทาสูตร

พนักงานการเกษตร ส 1

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

พนักงานราชการ

Dewey Hall
นายสังเวียน สายบุตร

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายวีรัตน์ ดีชัยภูมิ 

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

Dewey Hall

นายทองใบ ขุมเกาะ 

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายอนุวัช โตล่ำ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายบัญญัติ แสนกล้า

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสาวณิศปภา มุ่งพิมาย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางถิรมน แก้วมี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสุจินดา กระจายศรี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

แม่บ้านสำนักงาน

Dewey Hall

นายดัสกร วงษชาลี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางวาริน วงษชาลี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายพิมพ์ เจ็กจันทึก 

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

แม่บ้านสำนักงาน

Dewey Hall

นายยุทธศิลป์ เคนหวด 

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายอำนาจ ศรีสิงห์

นักวิชาการสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสาวสุภาณี ศรีโสดา

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายธุรการ

Dewey Hall

นายสุริยา จันทร

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสาวกนกพร เกยพุดซา

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Dewey Hall

นายสุวิทย์ สายบุตร

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายสุวิทย์ กระจายศรี

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางนงรัก ดีดพินรัมย์

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสาวนันทิดา ชัยวนสถิต

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายสุบิน กระจายศรี

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นางสาวรัตติยากร เดสูงเนิน

จ้างเหมาบริการ

นักวิทยาศาสตร์

Dewey Hall

นางสาวอังศุมาลิน เขมภูษิต

จ้างเหมาบริการ

นักวิทยาศาสตร์

Dewey Hall

ว่าที่ ร.ต.รัฐวุฒิ เทพแสง

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายสิรภัทร ดนตรี

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการฟาร์ม

Dewey Hall

นายอำพล ศรีเพ็ชร

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

Dewey Hall

นายณัฐพงศ์ พันธุ์หมื่น

จ้างเหมาบริการ

ช่อมบำรุง

Dewey Hall

นายณัฐวัฒน์ แดงจันทึก

จ้างเหมาบริการ

นักวิทยาศาสตร์

Dewey Hall

นางสาวสุรัตน์ดา บัวใหญ่

จ้างเหมาบริการ

ฝ่ายการเงิน