Wichaitipwong 300x350

นายเทิดศักดิ์ อินทรักษ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร