นายวิรัลพัชร อวิรุทธพานิชย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

นายวิรัลพัชร อวิรุทธพานิชย์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร