ทำเนียบฟาร์มเครือข่ายสุกร

ลำดับที่ ทะเบียนเครือข่าย หน่วยงานรับผิดชอบ เขต ประเภทเครือข่าย ชื่อ สกุล อำเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
1 สร-4-1-01/56 ศ.กระบือ 3 ใช้ประโยชน์ นายสุกิจ ใจมั่นคง เมือง สุรินทร์ 08-9948-7773
2 สร-4-1-02/56 ศ.กระบือ 3 ใช้ประโยชน์ นายธนัท เข็มแก้ว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 08-5027-4005
3 สร-4-1-03/56 ศ.กระบือ 3 ใช้ประโยชน์ นายศิริคมสันต์ หาสุข เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 08-6870-9670
4 สร-4-1-04/56 ศ.กระบือ 3 ใช้ประโยชน์ นางสาวพิมพ์จันทร์ ปะทุมทอง เมือง สุรินทร์ 08-7654-7742
5 สร-4-1-01/57 ศ.กระบือ 3 ใช้ประโยชน์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 08-1266-6303
6 นม-4-1-01/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายวิเชียร พรหมบุตร หนองบุญมาก นครราชสีมา 044-402525
7 นม-4-1-02/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายประจักษ์ เที่ยงกระโทก หนองบุญมาก นครราชสีมา 08-4411-6717
8 นม-4-1-03/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายวิชัย ล้อธรรมจักร สูงเนิน นครราชสีมา 08-1876-5048
9 นม-4-1-04/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายบุญสงค์ กระยอม บัวลาย นครราชสีมา 08-6579-0082
10 นม-4-1-05/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม สูงเนิน นครราชสีมา 08-1266-4306
11 นม-4-1-06/56 ศ.สุกร 3 ใช้ประโยชน์ นายสุกิจ จิตต์เจริญธรรม โชคชัย นครราชสีมา 08-1808-0805
12 กบ-4-1-02/56 ศบส.กระบี่ 8 ใช้ประโยชน์ นายจรรยา สังข์เกื้อ เขาพนม กระบี่ 08-2801-4433
13 กบ-4-1-01/57 ศบส.กระบี่ 8 ใช้ประโยชน์ นายปฐม สิงห์ชู คลองท่อม กระบี่ 08-7883-0410
14 ชย-4-1-01/56 ศบส.ชัยภูมิ 3 ใช้ประโยชน์ นายสุพจน์  จันดี เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 08-9846-9070
15 ชม-4-2-01/56 ศบส.เชียงใหม่ 5 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นางวรนุช  แอลลิส สันป่าตอง  เชียงใหม่ 08-7303-6514
16 ลป-4-1-01/56 ศบส.เชียงใหม่ 5 ใช้ประโยชน์ นายอินใจ   วงศ์ยศ แม่ทะ ลำปาง 08-6910-7502
17 ลป-4-2-01/56 ศบส.เชียงใหม่ 5 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นางกัญญา  ปัญญาชาติรักษ์ แจ้ห่ม ลำปาง 054-271016  08-9578-5792
18 ลพ-4-2-01/56 ศบส.เชียงใหม่ 5 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายเจริญ อภิรักษ์มงคล  ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 08-0672-6605
19 ลพ-4-2-02/56 ศบส.เชียงใหม่ 5 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายสมคิด เพราะดีงาม เมือง ลำพูน 08-1960-2997
20 ลพ-4-1-01/58 ศบส.เชียงใหม่ 5 ใช้ประโยชน์ นางธนพร ติ๊บเหล็ก ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 08-0033-8684
21 ลพ-4-1-02/58 ศบส.เชียงใหม่ 5 ใช้ประโยชน์ นายศักดิ์ชัย กองตองกาย ป่าซาง ลำพูน 08-0881-2057
22 ลพ-4-1-03/58 ศบส.เชียงใหม่ 5 ใช้ประโยชน์ นายนิคม เครือนวล เมือง ลำพูน 08-1952-6554
23 ลป-4-1-01/58 ศบส.เชียงใหม่ 5 ใช้ประโยชน์ นายทองพูล พาระแพน แม่เมาะ ลำปาง 08-1180-2404
24 สท-4-1-01/56 ศบส.ตาก 6 ใช้ประโยชน์ นางศรีนวล บุญดี บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 08-6069-3682
25 อย-4-1-01/56 ศบส.ทับกวาง 1 ใช้ประโยชน์ นายสุชิน อยู่เลิศ ภาชี พระนครศรีอยุธยา 08-9963-3278
26 ขก-4-2-01/56 ศบส.ท่าพระ 4 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นางประนอม ริมไธสง เปือยน้อย ขอนแก่น 08-6313-5183
27 มค-4-1-01/56 ศบส.ท่าพระ 4 ใช้ประโยชน์ นายอภิชาติ  โพธิ์ผา นาดูน มหาสารคาม 08-9574-1606
28 มค-4-1-02/56 ศบส.ท่าพระ 4 ใช้ประโยชน์ นายธีรศักดิ์ เมินเทียน วาปีปทุม มหาสารคาม 08-7775-9878
29 นภ-4-2-01/56 ศบส.ท่าพระ 4 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายกรกฎ  มะโนสุข โนนสัง หนองบัวลำภู 08-7955-4796
30 สข-4-1-01/57 ศบส.เทพา 9 ใช้ประโยชน์ นายสุรชัย เหมพัฒน์ ระโนด  สงขลา 08-1959-5144
31 สข-4-1-02/57 ศบส.เทพา 9 ใช้ประโยชน์ นายสมศักดิ์ ชูศรี เทพา สงขลา 08-1990-0601
32 สข-4-1-03/57 ศบส.เทพา 9 ใช้ประโยชน์ นายวุฒิพงษ์ ดำคงเพชร สิงหนคร  สงขลา 08-4069-0232
33 นพ-4-1-01/57 ศบส.นครพนม 4 ใช้ประโยชน์ นายมนตรี เสนารัตน์ เรณูนคร นครพนม 08-0076-1736
34 นพ-4-1-02/57 ศบส.นครพนม 4 ใช้ประโยชน์ นายพงษ์ศักดิ์ วรคันทักษ์ เรณูนคร นครพนม 08-5460-0758
35 นพ-4-1-03/57 ศบส.นครพนม 4 ใช้ประโยชน์ นายไมตรี ก้อนกัน ศรีสงคราม นครพนม 09-3275-4630
36 นพ-4-1-04/57 ศบส.นครพนม 4 ใช้ประโยชน์ นายวิทยา เสนาไชย โพนสวรรค์ นครพนม 08-7955-0703
37 นศ-4-1-01/58 ศบส.นครศรีธรรมราช 8 ใช้ประโยชน์ นายกฤติพงศ์ อำภาสุวรรณ พระพรหม นครศรีธรรมราช 08-3509-2824
38 นศ-4-1-02/58 ศบส.นครศรีธรรมราช 8 ใช้ประโยชน์ นางสุคนธา บัวชุม สิชล นครศรีธรรมราช 08-8448-7320
39 นว-4-1-01/56 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายเรวัตร แก่นเพิ่ม หนองบัว นครสวรรค์ 08-1593-2112
40 นว-4-1-02/56 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายสุเทพ อินทร์พรม หนองบัว นครสวรรค์ 08-2090-9995
41 นว-4-2-01/56 ศบส.นครสวรรค์ 6 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายมนัส อินชู ท่าตะโก นครสวรรค์ 08-5402-1700
42 นว-4-1-01/57 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายสมควร ศรีพูล เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 08-1284-1861
43 นว-4-1-02/57 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายสมชาติ ดาวท่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 08-9271-8986
44 นว-4-1-03/57 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายพลอย ปั้นกันอินทร์ ชุมแสง นครสวรรค์ 08-2400-4077
45 นว-4-1-04/57 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายสมศักดิ์ สอนแก้ว ชุมแสง นครสวรรค์ 08-9640-2066
46 นว-4-1-05/57 ศบส.นครสวรรค์ 6 ใช้ประโยชน์ นายสุนัน ปั่นกรวด ชุมตาบง นครสวรรค์ 08-9467-5407
47 บร-4-1-01/56 ศบส.บุรีรัมย์ 3 ใช้ประโยชน์ นายสำเนา อนุรักษ์วงศา ปะคำ บุรีรัมย์ 08-6725-4269
48 บร-4-1-04/56 ศบส.บุรีรัมย์ 3 ใช้ประโยชน์ นายจักรพันธ์ แสนมณี ละหานทราย บุรีรัมย์ 08-3387-4814
49 บร-4-1-01/57 ศบส.บุรีรัมย์ 3 ใช้ประโยชน์ นางฉันทนา พรหมบุตร สตึก บุรีรัมย์ 08-6872-6413
50 บร-4-1-02/57 ศบส.บุรีรัมย์ 3 ใช้ประโยชน์ นางละอองศรี เสาร์สูงเนิน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 08-4961-1814
51 บร-4-1-03/57 ศบส.บุรีรัมย์ 3 ใช้ประโยชน์ นางบุปผา ศรีวิชัย เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08-7652-4763
52 พย-4-1-01/57 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นางอมรลักษ์ พละศักดิ์ ดอกคำใต้ พะเยา 08-3321-4642
53 พย-4-1-02/57 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นายอุดม วงค์ใหญ่ เชียงคำ พะเยา 08-1884-7264
54 พย-4-1-03/57 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นายทองสุข อินเถิง เมืองพะเยา พะเยา 08-6189-1140
55 พย-4-1-01/57 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นางสาวนภาลัย คำเครือ เมืองพะเยา พะเยา 08-5261-3996
56 พย-4-1-02/57 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นายคมสันต์ คำฮอม จุน พะเยา 08-5954-9110
57 ชร-4-1-01/58 ศบส.พะเยา 5 ใช้ประโยชน์ นายผดุงศักดิ์ ราคะใจ แม่จัน เชียงราย 09-3162-4219
58 ศก-4-1-02/56 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายเฉลียว จันครา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08-1790-9247
59 ศก-4-1-02/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายหงษ์ พันธ์ศิริ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 08-2151-5398
60 ศก-4-1-03/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายบุญเถิง ศรีอินทร์ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 08-8049-0496
61 ศก-4-1-06/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายณรากรณ์ สีฟ้า ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 08-6246-4858
62 ศก-4-1-07/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายวิรัช ไชยโย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 08-9981-3250
63 ศก-4-1-08/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายนพวิทย์ มนตรี กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 09-8339-3772
64 ศก-4-1-10/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายบุญธรรม แสงแก้ว ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08-6259-1138
65 ศก-4-1-11/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายเจริญชัย คูณชัย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08-9995-6928
66 ศก-4-1-12/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายสำเริง แทนคำ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08-9995-6928
67 ศก-4-1-13/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายสมจิตร ทองบ่อ ราษีไศล ศรีสะเกษ 08-6250-1894
68 ศก-4-1-14/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายสุพิศ คำนึง ราษีไศล ศรีสะเกษ 09-0837-8863
69 ศก-4-1-16/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นางสุวรรณา ศรปัญญา ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 08-9584-4504
70 ยส-4-1-01/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายสุทิน จันขาว ค้อวัง ยโสธร   -
71 ศก-4-2-01/57 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายเสวย พิมมาศ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08-3372-6459
72 ศก-4-1-01/59 ศบส.ศรีสะเกษ 3 ใช้ประโยชน์ นายคุณาสิน สิทธิศักดิ์ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 08-2881-7989
73 สน-4-1-01/56 ศบส.สกลนคร 4 ใช้ประโยชน์ นายอรรถพล   อัครจันทร์ อากาศอำนวย สกลนคร 08-1238-1097
74 สก-4-1-03/56 ศบส.สระแก้ว 2 ใช้ประโยชน์ นางสุมาลี สุขโส วัฒนานคร สระแก้ว 08-4566-8262
75 สพ-4-1-01/56 ศบส.สุพรรณบุรี 7 ใช้ประโยชน์ นางสาวสุนันทา อินสว่าง สามชุก สุพรรณบุรี 08-7163-2635
76 สฎ-4-2-01/56 ศบส.สุราษฎร์ธานี 8 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายชัยมงคล ปัทมพง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 08-9875-7522
77 สฎ-4-2-02/56 ศบส.สุราษฎร์ธานี 8 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายฐาถม ใสกุล คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 08-9971-5914
78 รน-4-1-01/58 ศบส.สุราษฎร์ธานี 8 ใช้ประโยชน์ นายมงคล ฤกษ์มีชัย กะเปอร์ ระนอง 09-1707-9961
79 รบ-4-1-01/56 ศบส.หนองกวาง 7 ใช้ประโยชน์ นายเผด็จ ฉ่ำผิว ปากท่อ ราชบุรี 08-5292-7507
80 รบ-4-1-02/56 ศบส.หนองกวาง 7 ใช้ประโยชน์ นายอนันต์ ภูมิไชยา โพธาราม ราชบุรี 08-7004-1837
81 นค-4-1-01/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายธนกฤต มณีรัตน์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 08-9622-3625
82 นค-4-1-03/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายสมสี ภูแล่นดี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย  -
83 นค-4-1-04/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายประหยัด ชูจิตร ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 08-5010-2568
84 นค-4-1-05/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายเสาร์ สีษะ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 09-3098-0590
85 นค-4-1-06/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายดาหวัน นครธรรม ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 08-7749-4330
86 นค-4-1-07/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายเตวิช ฟันเฟือง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย  - 
87 นค-4-1-08/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายคำจันทร์ สุทธิดี ศรีเชียงใหม่ หนองคาย  -
88 นค-4-1-10/58 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายสุรินทร์ เลขกระโทก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย  -
89 อด-4-2-01/58 ศบส.อุดรธานี 4 ปรับปรุงขยายพันธุ์ นายกุศล บังศรี หนองวัวซอ อุดรธานี 08-5018-2755
90 อด-4-1-01/59 ศบส.อุดรธานี 4 ใช้ประโยชน์ นายแสวง ละมัยกลาง น้ำโสม อุดรธานี 08-9943-7001
91 อบ-4-1-01/57 ศบส.อุบลราชธานี 3 ใช้ประโยชน์ นายประสงค์ แพทย์เพียร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 08-1063-4305
92 อบ-4-1-02/57 ศบส.อุบลราชธานี 3 ใช้ประโยชน์ นายสิทธิพล เลาหะวนิช เมือง อุบลราชธานี 08-7242-8818

แผนที่ตั้งฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร