การเลี้ยงสุกร

คำนำ

เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสุกรเล่มนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการให้ ความรู้พื้นฐานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการปฏิบัติเลี้ยงดูสุกรอย่างง่ายๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

กรมปศุสัตว์

 

 

สารบัญ

เรื่อง หน้า
การเลี้ยงสุกร 1
พันธุ์สุกร 2
การปรับปรุงพันธุ์ 7
การปฏิบัติเลี้ยงดู และการจัดการสุกร 9
อาหาร และการให้อาหารสุกร 13
โรงเรือนสุกร 22
การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร 27
การใช้ยาป้องกันและรักษาสุกรเจ็บป่วย 31
การฉีดยาและการจับสุกรตัวโตฉีดยา 33
การเคลื่อนย้ายสุกร 34
ตารางกำหนดวันคลอดแม่สุกร 40
แบบฟอร์มการผสมพันธุ์ 42
ทะเบียนแม่สุกรคลอดและหย่านม 42
เอกสารอ้างอิง 43

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

ดาวน์โหลดคู่มือไฟล์PDF