นายสัมฤทธิ์ แสนบัว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2538 - พ.ศ.2551
นายวิศาล ศรีสุริยะ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554
นายจงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556
นายวิชัย ทิพย์วงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2556 -
นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2559 -
#
#
#