ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

Heading

นายสัมฤทธิ์ แสนบัว

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2538 - พ.ศ.2551
Heading

นายวิศาล ศรีสุริยะ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554
Heading

นายจงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556
Heading

นายวิชัย ทิพย์วงค์

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2556 -
Heading

นายกมล ฉวีวรรณ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2559 -