"ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566"

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มอบหมายให้ นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และ นางสาวสุดรดา พัฒนากิตติกร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน โดยความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ชนิดสุกร ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ของ ฟาร์มหมูยโสดอทเน็ต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งฟาร์มเครือข่ายฯจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดีจากพ่อพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อาทิเช่นพันธุ์ ปากช่อง3 ปากช่อง5 ดูรอค ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ ให้เกษตรกรในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจำหน่ายสุกรอนุบาลให้เกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงต่อ จำนวนกว่า 200 ราย อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสุกรและด้านเทคโนโลยีให้เกษตรกรรายอื่นได้นำไปใช้พัฒนาฟาร์มของตนเอง ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ