ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มอบหมายให้ นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และนายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ชนิดสุกร ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ของ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด พร้อมมอบป้ายและหนังสือรับรองการเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ให้คำแนะนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio Security) ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความสำคัญสำหรับฟาร์มสุกร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและสถานการณ์ด้านราคาสุกรในขณะนี้

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 50 ราย มีการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตอาหารสุกรใช้เองทำให้สามารถลดต้นในการเลี้ยงสุกรได้ จากการสอบถามพูดคุยทำให้ทราบว่าฟาร์มเครือข่ายฯแห่งนี้ มีความต้องการสุกรพ่อพันธุ์ น้ำเชื้อสด และสุกรแม่พันธุ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเพื่อนำมา ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ให้สมาชิกในเครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด