เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้นำบุคลากรของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ประจำปีงบประมาณ2567 โดยให้บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2567