ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มอบหมายให้ นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ โดยความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก

ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ชนิดสุกร ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ในรอบ 2/2566 ของ ฟาร์มชัยทิพย์สุกรธงชัย และ ฟาร์มวิเชียรรัตน์ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์ ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล การตลาด การขยายเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่ายฯ พร้อมมอบป้ายและหนังสือรับรองการเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ปัจจุบันฟาร์มเครือข่ายฯมีการจำหน่าย น้ำเชื้อสุกร สุกรหย่านม และสุกรขุน สายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ เป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรรายอื่นสามารถนำพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีไปใช้ประโยชน์ได้ในราคาย่อมเยาว์ ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566