ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายสุกรคัดออก

ราคาจำหน่ายสุกรคัดออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ประกาศวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565