สุกรพันธุ์ปากช่อง5 Pakchong5 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่องห้า Pakchong5 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่องห้า Pakchong5 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง5 Pakchong5 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สร้างมาจากพันธุ์ดูร็อคและพันธุ์เปียแตรง (ดูร็อค 62.5% เปียแตรง 37.5%) ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี เป็นสุกรที่โตเร็ว ใช้อาหารน้อย และซากดี เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้ผลิตสุกรขุนในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พัฒนาสุกรพันธุ์ปากช่อง5 มาจากสุกรพันธุ์ดูร็อคและสุกรพันธุ์เปียแตรง(ดูร็อค 62.5% เปียแตรง 37.5%)

ลักษณะประจำพันธุ์

ขนสีเหลืองหรือสีแดง ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา ไขมันบาง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่ มีเนื้อแดงมาก โตเร็ว ใช้อาหารน้อย ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

160

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

850

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.5

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

37

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน เพื่อให้สุกรขุนโตเร็ว ใช้เวลาสั้นในการเลี้ยง ใช้อาหารน้อย มีซากดี จากการศึกษาซากสุกรขุนที่น้ำหนัก 100-110 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์