สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ Duroc DLD Pig

สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ หรือดูร็อคสายใหม่

สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ Duroc DLD Pig

สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ Duroc DLD Pig

สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ Duroc DLD Pig

กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พัฒนาสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะการผลิตเพิ่มขึ้น

ลักษณะประจำพันธุ์

มีสีแดงตลอดลำตัว ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ หัวไหล่หนา กว้าง หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน โตเร็ว มีเนื้อแดงมาก และใช้อาหารน้อย และปลอดจากยีนเครียด (Halothane gene) ทำให้ลดความสูญเสียในสุกรขุน ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายผลิตสุกรขุน

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

155

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

820

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.40

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1.00

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

43

การนำไปใช้ประโยชน์

สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายสายพันธุ์กรมปศุสัตว์แนะนำให้ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน  จะทำให้ได้สุกรขุนที่ มีความแข็งแรงอโตเร็ว  ส่งตลาดได้เร็ว