สุกรพันธุ์ปากช่อง4 Pakchong4 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง4 Pakchong4 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง4 Pakchong4 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง4 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี ระหว่างสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์  คัดเลือกสุกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องการ คือเป็นสุกรที่มีลำตัวสีแดงมีสีขาวคาดที่หัวไหล่ลงมาถึงขาหน้า สะโพกใหญ่ หัวไหล่กว้าง มีลำตัวลึก หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อสันชัดเจน ขาแข็งแรง เนื้อแดงมีสีเข้ม ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พัฒนาสุกรพันธุ์ปากช่อง4 มาจากสุกรพันธุ์ดูร็อค และ สุกรพันธุ์แฮมเชียร์

ลักษณะประจำพันธุ์

ลำตัวสีแดงมีสีขาวคาดที่หัวไหล่ลงมาถึงขาหน้า สะโพกใหญ่ หัวไหล่กว้าง มีลำตัวลึก หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อสันชัดเจน เนื้อแดงมีสีเข้ม

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

180

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

750

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.50

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1.00

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

37

การนำไปใช้ประโยชน์

            ใช้เป็นพ่อสุดท้ายผสมกับแม่สองสายสำหรับผลิตสุกรขุน  จะได้สุกรขุนที่มีเนื้อสีแดงเข้มโดยไม่ต้องใช้สารเร่งเนื้อแดง