สุกรพันธุ์ปากช่อง3 Pakchong3 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง3 Pakchong3 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง3 Pakchong3 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง3 Pakchong3 Pig

สุกรพันธุ์ปากช่อง 3 เป็นการผสมผสานพันธุกรรมที่ดี (genetic pooled) ระหว่างสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่ดีมีโครงร่างใหญ่   และสุกรพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณเนื้อแดงมาก  ทำการคัดเลือกสุกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องการคือเป็นสุกรที่มีสีขาวตลอดลำตัว หูตั้ง รูปร่างสมส่วน  กล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษบริเวณไหล่ สันหลัง และสะโพก   ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พัฒนาสุกรพันธุ์ปากช่อง3 มาจากสุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์และสุกรพันธุ์เปียแตรง

ลักษณะประจำพันธุ์

มีสีขาวตลอดทั้งลำตัว หูตั้ง มีสะโพกใหญ่กว้าง หัวไหล่และหลังกว้าง เป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน ปลอดยีนเครียด (NN) ขาแข็งแรง เหมาะใช้เป็นสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุนที่มีปริมาณเนื้อแดงสูง

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

158

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

820

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.45

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

0.90

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

38

การนำไปใช้ประโยชน์

            ใช้เป็นพ่อสุดท้ายผสมกับแม่สองสายสำหรับผลิตสุกรขุน  สุกรขุนที่ผลิตได้ น้ำหนัก 25-100 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 103 วัน ใช้อาหาร 190 กิโลกรัม มีเนื้อแดง 37.7 เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ำหนักมีชีวิต ใช้เป็นทางเลือกสำหรับการผสมพันธุ์แบบหมุนเวียน (rotational breeding)