สุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ LargeWhite Ireland Pig

สุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ LargeWhite Ireland Pig

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์และแพร่กระจายไปสู่เกษตรกรต่อไป  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ชื่อเดิมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา) กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสัตว์เล็ก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (ชื่อเดิมกองบำรุงพันธุ์สัตว์) ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีศักยภาพดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆมีความผันแปรน้อยมาก มีความแข็งแรง  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย จัดเป็นสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับ และนิยมนำไปใช้พัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม

ลักษณะประจำพันธุ์

       สีขาว หูตั้ง ลำตัวยาว ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะใช้เป็นสายแม่พันธุ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

158

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

800

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.50

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1.20

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

38

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้ผลิตพันธุ์แท้ หรือจะใช้ผลิตเป็นแม่สุกรสองสายโดยการผสมข้ามกับสุกรแลนด์เรซ