สุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ Landrace Ireland Pig

 สุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์ไอร์แลนด์ Landrace Ireland Pig

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2535  เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์ และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรต่อไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ชื่อเดิมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา) กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสัตว์เล็ก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (เดิมชื่อกองบำรุงพันธุ์สัตว์) ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่มีศักยภาพดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆมีความผันแปรน้อยมาก มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย จัดเป็นสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับ และนิยมนำไปใช้พัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม

ลักษณะประจำพันธุ์

          สีขาว หูปรก ลำตัวยาว รูปร่างมีมัดกล้ามเนื้อ มีความแข็งแรงทนทาน เลี้ยงง่าย ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือเป็นสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับผลิตสุกรขุนสามสาย

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

150

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

800

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.50

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1.20

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

41

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้ผลิตพันธุ์แท้ หรือจะใช้ผลิตเป็นแม่สุกรสองสายโดยการผสมข้ามกับสุกรพันธุ์ลาจน์ไวท์