ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2562

ค่า Dc f Dc m Dn f Dn m LR f LR m LW f LW m MS f MS m PT f PT  m PC3 f PC3 m PC5 f PC5 m
จำนวนสุกร 43 42 35 30 44 30 48 46 4 5 20 21 17 17 63 64
AGE90 Max 168.22 155.30 164.98 162.17 171.39 177.14 173.91 179.43 322.50 374.76 177.18 180.09 171.19 174.31 190.46 178.95
AGE90 Min 124.50 122.83 136.97 130.80 122.88 126.02 88.44 105.02 269.74 317.58 149.28 143.22 133.47 124.90 130.93 122.00
AGE90 Average 148.26 139.32 147.73 142.47 148.49 145.36 149.81 143.61 293.66 338.65 163.91 155.67 153.57 144.11 153.54 149.91
ADG Max 1333.33 1173.08 1142.86 1142.86 1071.43 1192.31 1000.00 1178.57 398.31 330.51 919.35 937.50 1053.57 1125.00 1040.32 1151.79
ADG Min 679.01 800.00 640.45 813.33 723.68 737.50 715.12 582.52 309.05 245.76 582.42 647.73 689.02 753.25 638.55 643.62
ADG Average 872.24 967.20 881.14 964.87 890.09 900.33 867.62 930.86 356.92 300.98 734.79 799.52 858.26 953.56 859.19 918.87
FCR Max 3.18 2.97 3.04 2.73 2.98 2.81 3.05 3.43 4.04 4.28 3.29 3.27 2.97 2.78 3.20 2.93
FCR Min 1.82 1.72 1.89 1.78 1.82 1.77 1.98 1.78 3.67 3.63 2.05 2.05 2.14 1.90 2.00 1.85
FCR Average 2.59 2.35 2.48 2.29 2.38 2.34 2.44 2.33 3.79 4.01 2.69 2.53 2.50 2.30 2.49 2.35
BF Max 1.55 1.30 1.55 1.50 1.75 1.10 1.55 1.55     1.20 1.15 1.20 1.35 1.35 1.15
BF Min 0.95 0.85 0.80 0.80 0.70 0.70 0.75 0.80     0.65 0.70 0.75 0.85 0.70 0.65
BF Average 1.16 1.08 1.17 1.06 0.98 0.92 1.15 1.05     0.91 0.84 0.97 1.02 0.98 0.88
BL Max 105.00 105.00 106.00 105.00 113.00 112.00 112.00 115.00 87.00 89.00 105.00 107.00 105.00 104.00 110.00 111.00
BL Min 96.00 93.00 93.00 93.00 100.00 100.00 96.00 99.00 84.00 81.00 98.00 97.00 96.00 94.00 96.00 91.00
BL Average 101.00 100.02 99.34 99.30 105.57 106.07 104.94 105.65 85.75 85.80 101.85 102.14 99.35 98.18 101.27 100.52

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

BL1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

 

จำนวนสุกรจบทดสอบพันธุ์สุกรปี 2562

จำนวนสุกรจบทดสอบพันธุ์สุกรปี 2562

กราฟเปรียบเทียบอายุสุกรเมือ 90 กิโลกรัม ของสุกรจบทดสอบปี 2562 (หน่วยเป็นวัน)

กราฟเปรียบเทียบอายุสุกรเมือ 90 กิโลกรัม ของสุกรจบทดสอบปี 2562 (หน่วยเป็นวัน)

กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสุกรจบทดสอบพันธุ์ ปี2562 (หน่วยเป็น กรัม/วัน)

กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสุกรจบทดสอบพันธุ์ ปี2562 (หน่วยเป็น กรัม/วัน)

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว สุกรจบทดสอบ ปี2562

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว สุกรจบทดสอบ ปี2562

กราฟเปรียบเทียบความหนาไขมันสันหลัง สุกรจบทดสอบปี2562 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

กราฟเปรียบเทียบความหนาไขมันสันหลัง สุกรจบทดสอบปี2562 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

หมายเหตุ: พันธุ์ MS เครื่องไม่สามารถวัดความหนาไขมันได้

กราฟเปรียบเทียบความยาวลำตัวสุกร(BL) จบทดสอบปี 2562 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

กราฟเปรียบเทียบความยาวลำตัวสุกร(BL) จบทดสอบปี 2562 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)