เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร โดยดูผลต่อลักษณะรูปร่างของวิลไล ศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร ศึกษาการตอบสนองของระบบภูมืคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร และศึกษาประชากรของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทำการเจาะเลือดสุกรเพื่อเก็บซีรัม เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างวิลไลลำไส้สุกร และตัวอย่างมูลสุกร เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรไบโอติกส์ในสุกร