เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย ในโครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมโดยใช้นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่เกษตรอินทรีแบบยั่งยืน โดยมี ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส่งมอบสุกรพันธุ์ดีให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม และบ้านทัพไทย