เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร เพื่อใช้ในการประเมินพันธุกรรม วางแผนการผสมพันธุ์ คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ โดยผู้ช่วยนักวิจัย นายวิชพัฒน์ นามบัณฑิต ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ในลำดับต่อไปจะนำผลการวิเคราะห์ EBV มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่ เพื่อการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล EBV ในสุกร