เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบให้ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาต้นแบบ Precision Pig Farming วงเงินงบประมาณ 7,700,400 บาท เพื่อพัฒนาฟาร์มสุกรต้นแบบด้วยระบบเกษตรแม่นยำ ที่เน้นในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาพ เสียง และข้อมูลจากเซนเซอร์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล การพัฒนาระบบสมองกลอัจฉริยะ (AI.) การแจ้งเตือน และการรายงานผล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพ และการจัดการสภาพแวดล้อม โดยคาดหวังจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดูแลเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ใช้จัดการฟาร์มแบบยั่งยืน ช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆในการจัดการฟาร์ม ระบบการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที (Online monitoring) และรายงานผล Real-time และในรูปแบบ Business intelligence (BI) มีการพัฒนาเป็น Mobile application เพื่อการควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผล สั่งการ จากทุกสถานที่ ในหลักการ Internet anywhere พัฒนาต้นแบบเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และต่อยอดในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีนายกมล ฉวีวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นหัวหน้าโครงการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development 1

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development 2

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development 3

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development 4

Join the signing ceremony of the Digital Economic and Social Development 5