ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 บริเวณทางเข้าหน่วยงาน โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดบรรยากาศน่าอยู่ น่าทำงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2566"