เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์" โดยนายธนากร ประสมศรี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวกนกพร เกยพุดซา เจ้าพนักงานสัตวบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง "วิธีการเก็บตัวอย่างสุกรเพื่อการส่งตรวจวิเคราะห์"