ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2548 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB CH Dcan Dnew H LRcan LReng LRire LRnor LWcan LWire LWnew LWxLR PC2 PC3 PC4 PT 2548
สุกร(ตัว) 28 1 12 36 2 37 10 41 9 39 65 9 11 85 86 10 41 522
AGE90 152.69 237.15 147.30 156.70 166.66 147.40 149.20 146.48 148.86 151.91 151.11 140.08 144.76 167.65 161.94 175.90 169.26 157.13
ADG 803.80 444.00 839.53 822.17 695.94 871.07 886.73 926.67 869.78 853.91 858.00 920.52 897.75 773.12 783.51 751.54 727.73 821.10
FCR 2.64 3.87 2.42 2.44 2.89 2.51 2.45 2.27 2.23 2.42 2.33 2.28 2.57 2.43 2.58 2.42 2.66 2.47
LEAr 33.79 27.94 34.50 37.66 37.15 33.09 32.96 35.67 35.84 34.57 35.90 37.32 35.85 40.15 40.01 41.34 40.19 37.33
BFx 1.75 2.55 1.06 0.99 1.08 1.10 1.16 0.96 1.10 1.09 1.06 1.22 1.70 0.97 0.95 0.94 0.96 1.07
L1 102.89 99.00 100.42 100.10 98.50 106.81 105.45 105.36 106.83 104.19 105.14 103.44 107.05 100.58 100.79 97.20 102.55 102.81
L2 83.66 79.00 81.67 81.53 82.00 86.62 85.70 85.51 86.56 84.63 85.74 83.11 88.18 81.56 81.85 79.50 83.07 83.54
L3 41.39 35.50 39.58 41.85 40.50 43.28 42.85 42.36 43.78 43.23 45.14 42.61 44.59 41.36 40.86 39.80 41.12 42.19
รอบอก 105.02 102.00 101.25 101.15 101.50 98.81 99.30 98.16 99.78 100.71 97.72 98.56 105.82 99.09 99.20 103.30 97.15 99.57
ความสูง 64.46 61.00 63.33 65.06 67.50 62.97 61.70 60.74 61.22 62.91 61.68 61.22 64.45 62.01 61.25 64.60 61.71 62.32

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)

จำนวนสุกรที่จบทดสอบ ปี 2548

อายุเมื่อ 90 กิโลกรัม สุกรจบทดสอบ ปี 2548

อัตราการเจริญเติบโตของสุกร ที่จบทดสอบใน ปี 2548

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก สุกรจบทดสอบ ปี 2548

ความหนาไขมันสันหลัง สุกรจบทดสอบ ปี 2548

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน สุกรที่จบทดสอบ ปี 2548