เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Conference) เพื่อหาแนวทางการเคลื่อนย้ายและนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในสถานการณ์โรคระบาด สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่เคยเกิดโรคระบาด และหน่วยงานที่ยังไม่เคยเกิดโรคระบาด ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อย่างพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานจัดการฟาร์มสุกร ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว อาคารอำนวยการ