เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ในการร่วมประชุมและปฏิบัติงานด้าน genetic diversity ตามโครงการ Thai-Franco ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย the genetic diversity study of Thai indigenous pig ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส