เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดโดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทั้งรูปแบบ Online และ On site ประมาณ 50 คน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีทางจีโนมเพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์