เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ติดตามและวางแผนการกระจายพันธุ์และใช้ประโยชน์สุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว์ ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ในรูปแบบน้ำเชื้อสด เพื่อลดปัญหาการขาดขาดแคลนพ่อสุกรพันธุ์ดีในช่วงภาวะโรคระบาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และมอบป้ายฟาร์มเครือข่าย ให้แก่ฟาร์มหมูยโสดอทเนท ของคุณหมออุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงศ์ ในจังหวัดยโสธร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร กรมปศุสัตว์ โดยนายกมล ฉวีวรรณ เยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ฟาร์มหมูยโสดอทเนท)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร กรมปศุสัตว์ โดยนายกมล ฉวีวรรณ เยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ฟาร์มหมูยโสดอทเนท)