เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร เพื่อให้การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยนักวิจัย นายวิชพัฒน์ นามบัณฑิต ถ่ายทอดเทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัย ฝึกการประยุกต์ใช้ค่า evb ในการคัดเลือกสุกร