ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

การทดสอบพันธุ์สุกร และ การศึกษาซากสุกร เมื่อ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกร หลักสูตร การทดสอบพันธุ์สุกรและการศึกษาซากสุกร เพื่อให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความรู้และความเข้าใจในด้านการทดสอบพันธุ์สุกร และการศึกษาซากสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และนักศึกษาฝึกงาน รวมจำนวน 24 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร