ทำเนียบพ่อพันธุ์สุกรใช้งาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

หมายเหตุ:

  • ADG : อัตราการเจริญเติบโต หน่วยเป็นกรัม/วัน
  • FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
  • BFX : ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
  • LEAR : พื้นที่หน้าตัวเนื้อสันขวา หน่วยเป็นตารางเซ็นติเมตร
  • AGE90 : อายุเมื่อสุกรมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม หน่วยเป็นวัน