สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทำการทดสอบ ยังไม่ให้ใช้งานจริง