องค์ความรู้เกี่ยวกับสุกร

องค์ความรู้เกี่ยวกับสุกร (pig knowledge)

Prohibition of prevention of  African Swine Fever

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

10 ข้อห้าม สำหรับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

เครดิตภาพ : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service
อ้างอิงจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์

การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงหมู

คำนำ

เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงหมู เล่มนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการให้ ความรู้พื้นฐานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการปฏิบัติเลี้ยงดูสุกรอย่างง่ายๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

กรมปศุสัตว์

 

 

สารบัญ

เรื่อง หน้า
การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงหมู 1
พันธุ์สุกร  2
การปรับปรุงพันธุ์ 7
การปฏิบัติเลี้ยงดู และการจัดการสุกร 9
อาหาร และการให้อาหารสุกร 13
โรงเรือนสุกร 22
การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร 27
การใช้ยาป้องกันและรักษาสุกรเจ็บป่วย 31
การฉีดยาและการจับสุกรตัวโตฉีดยา 33
การเคลื่อนย้ายสุกร 34
ตารางกำหนดวันคลอดแม่สุกร 40
แบบฟอร์มการผสมพันธุ์ 42
ทะเบียนแม่สุกรคลอดและหย่านม 42
เอกสารอ้างอิง 43

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

ดาวน์โหลดคู่มือไฟล์PDF

การเลี้ยงสุกร


ตอนที่1

การเลี้ยงสุกร ตอนที่2

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

หน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตพันธุ์แท้

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตแม่สองสาย

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตสุกรขุน

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ สุกรคัดออก

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การสั่งน้ำเชื้อสดเพื่อใช้ผสมเทียม

ฟาร์มเครือข่าย

การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร