สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์เดนมาร์ก Duroc Danmark Pig

สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์เดนมาร์ก เป็นสุกรที่นำเข้ามากจากประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2549 ตามโครงการ “การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร” ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นสุกรที่เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรง ลักษณะมัดกล้ามเนื้อชัดเจน รูปร่างสมส่วนเหมาะใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้าย หลังจากนำเข้าได้พัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

นำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์ก

ลักษณะประจำพันธุ์

สีแดงเข้ม หูปรกเป็นสุกรขนาดใหญ่ สูง ข้อขาใหญ่แข็งแรง ร่างกายแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

145

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

910

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.40

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

0.90

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

38

การนำไปใช้ประโยชน์

สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์เดนมาร์ก แนะนำให้ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน  จะทำให้ได้สุกรขุนที่ มีความแข็งแรง โตเร็ว  ส่งตลาดได้เร็ว