มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโครงการ Biological resources center for chicken conservancy (BRC ChiC) ; Higher Education and Research/Franco-Thai mobility Programme/PHC SIAM จัดกิจกรรมสัมนา Biological Resources for Chicken Conservancy เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยไทยและฝรั่งเศษในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ในการนี้ได้ขอความอนุเคราะ์บุคลากรกรมปศุสัตว์ โดยนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษา และนักวิชาการจากกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยคุณกมล ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Conservation of Indigenous Pigs of Thailand.