เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายช่างธนกิจ บุญงอก นายช่างจากอบตขนงพระ ณ ห้องประชุมแสนบัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย กรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ การพัฒนา ฟาร์มต้นแบบ Precision Pig Farming ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานตามโครงการ