เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ณ ห้องประชุมแสนบัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม

นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงสุกรพันธุกรรมยอดเยี่ยมโดยการใช้เทคโนโลยีจีโนม