เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประเภทเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ กับคณะจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นฟาร์มเครือข่ายสุกร หมูยโสดอตเน็ต คุณอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ อ.เมือง จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์