เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร" ณ ห้องประชุมแสนบัว บรรยายโดย นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อเรื่อง "ระบบ Bio-Security ในฟาร์มสุกร"