ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ) นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นงานวิจัยโครงการชุมชนนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมโดยใช้นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย (Black soldier fly, BSF) ทดแทนการใช้กากถั่วเหลือง และปลาป่น เป็นการลดต้นทุน และนำไปสู่การทำเกษตรอินทรีที่ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ)นำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน