เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขตุ3 ที่เข้ามาตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ 5 ส.ของกรมปศุสัตว์