หมายเหตุ:

ADG : อัตราการเจริญเติบโต หน่วยเป็นกรัม/วัน

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

BFX : ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

LEAR : พื้นที่หน้าตัวเนื้อสันขวา หน่วยเป็นตารางเซ็นติเมตร

AGE90 : อายุเมื่อสุกรมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม หน่วยเป็นวัน